بررسی تجربی جوشکاری‌ مقاومتی نقطه‌ای ورق‌های فولادی با ضخامت نامشابه: مشخصه‌‌های دکمه‌ی جوش و رفتار شکست

Document Type: Research Paper

Author

استاد، گروه ساخت و تولید، بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

Abstract

با توجه به کاربرد گسترده اتصالات جوش مقاومتی نقطه‌‌ای با ضخامت نامشابه در صنعت خودروسازی، بررسی رفتار مکانیکی آن‌ها اهمیت قابل توجهی دارد. این مقاله به بررسی مشخصه‌های دکمه‌ی جوش، مود و مکانیزم شکست اتصال جوش مقاومتی نقطه‌ای فولاد کم کربن با ضخامت نامشابه حین تست کشش-برش می‌پردازد. از پارامترهای نیروی شکست، انرژی شکست و مود شکست برای توصیف رفتار مکانیکی اتصال استفاده شد. در جوش‌های با اندازه‌ی دکمه‌ی مناسب، خط انجماد نهایی در مرکز هندسی اتصال قرار دارد. در مود شکست محیطی، شکست با گردنی‌شدن فلز پایه در ورق نازک‌تر رخ داد. نتیجه گرفته شد که اندازه‌ی دکمه‌ی جوش، عمق نفوذ جوش و استحکام فلز پایه با ضخامت کم‌تر فاکتورهای اصلی کنترل کننده‌ی ظرفیت تحمل نیرو و قابلیت جذب انرژی جوش‌های مقاومتی نقطه‌ای با ضخامت نامشابه است.

Keywords


1- Pouranvari M., Abedi A., Marashi P., Goodarzi M., " Effect of expulsion on peak load and energy absorption of low carbon steel resistance spot welds ", Science  and Technology of  Welding and Joining, Vol.13, pp. 39-43, 2008.

3- Williams, N. T and Parker J. D., " Review of resistance spot welding of steel sheets: Part 1 -Modelling and control of weld nugget formation",  International  Materials Review, Vol.49, pp. 45 -75, 2005.

4- Marya M.and Gayden X.Q., Marya, M., Gayden,X.Q.," Development of requirements for resistance spot welding dual-phase (DP600) steels part 2: Statistical analyses and process maps", Welding Journal, Vol. 84,  pp. 197s–204s, 2005.

5- Zhang H., Senkara J., Resistance welding: fundamentals and applications, Taylor & Francis CRC press, pp. 196-201. 2005

6- ‘Recommended practices for test methods and evaluation the resistance spot welding behavior of automotive sheet steels’, ANSI/AWS/SAE D8.9-97, 1997.

8- P. T. Houldcroft, "Welding process technology", 3rd ed, Cambridge University Press, 2004.

9- Gould J. E., Khurana S. P., Li T.," Predictions of microstructures when welding automotive advanced high-strength steels". Welding Journal, Vol.86, pp. 111s-116s, 2006.

10- Chao Y. J., " Failure mode of spot welds: Interfacial versus pullout ", Science and Technology of Welding and Joining, Vol.8, pp. 133-137, 2003.

11- Pouranvari M., Asgari H. R., Mosavizadeh S. M., Marashi P. H, Goodarzi M.,  " Effect of weld nugget size on overload failure mode of resistance spot welds", Science and Technology of Welding and Joining, Vol.12, pp. 217-

12- Marashi P., Pouranvari M., Amirabdollahian S., Abedi A., Goodarzi M., " Microstructure and failure behavior of dissimilar resistance spot welds between low carbon galvanized and austenitic stainless steels", Materials Science  Engineering A, Vol.480, pp. 175-180, 2008.

13- Darwish S. M., Al-Samhan A. M., " Peel and shear strength of spot-welded and weld-bonded dissimilar thickness joints", Journal of  Matterials Processing and Technology, Vol.147, pp. 51-59, 2004.