بررسی پارامترهای سنگزنی ریشه پره متحرک توربین گازی در فرآیند سنگزنی خزشی و تاثیر آنها بر میزان انحراف ایرفویل پره بکمک روش طراحی آزمایشات

Document Type: Research Paper

Author

کارشناس ارشد مهندسی ساخت و تولید، گروه مپنا، شرکت مهندسی موادکاران

Abstract

فرآیند سنگزنی خزشی بطور گسترده ای در ساخت مواد سوپرآلیاژ مورد استفاده قرار می گیرد. این مواد بطور معمول در توربین های گازی، تجهیزات هواپیما وقطعات با کارکرد در دماهای بالا، مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله اثر پارامترهای ورودی فرآیند سنگزنی خزشی شامل سرعت چرخشی سنگ، سرعت پیشروی سنگ و عمق براده برداری وسرعت پیشروی درسر دستگاه و بررسی اثر تعاملات آنها بر روی میزان خمیدگی ایرفویل پره متحرک توربین گازی رستون با استفاده از روش طراحی آزمایشات، پرداخته شده است. پس از انجام آزمایشات با استفاده از نتایج بدست آمده و بکمک تحلیل واریانس، مدل ریاضی پیش بینی کننده میزان خمیدگی ارائه گردیده و به کمک آن و با در نظرداشتن میزان خمیدگی مطلوب، پارامترهای ورودی جهت تولید بهینه بدست آمده اند. همچنین نتایج ازمایشات نشان می دهد که با کاهش سرعت پیشروی درسر، میزان عمق پیشروی، سرعت دورانی سنگ و افزایش سرعت پیشروی سنگ، میزان پارامتر خمیدگی مقدار کمتری را به خود اختصاص می دهد و در نتیجه اندازه مطلوبی در حد تلرانس حاصل می گردد.

Keywords


 

[1] - فرشید اقا محمدی، محمد حسین صادقی، طراحی و ساخت فیکسچر سنگزنی خزشی پره ردیف اول توربین گازی فریم 5 طرح GE  با دستگاه سنگ دو اسپیندل، دانشگاه تربیت مدرس،1379.

[2] - امیر عبداله، حسن فروغی، سنگزنی خزشی سوپر آلیاژ Inconel 738 LC، دانشگاه تربیت مدرس،1376.

[3] - P. X.Li و W. Osterle, "Mechanical and thermal respose of a nickel-base superalloy upon grinding with removal rates", Material Science Engineering A238, 1997, pp357-366.

[4] - Seikou Sekine, Ichiro Inasaki, Shigekuni Kobayashi, "Creep feed grindingof Inconel 718 with continuous dressing".

[5] - K. Brach, D. M. Pai, E. Ratterman, M. C. Shaw, "Grinding Forces and Energy ", Journal of Engineering for Industry", Vol.110, Feb. 1988, pp25-31

[6] - Yuji Furukawa, Susumu Ohishi, Susumu Shiozaki, "Different ingrinding mechanism between Up- and Down-Cut creep feed grinding", Bull. Japan Soc. Of Prec. Engg. Vol.14, No.2, June 1980,pp 85-90.

 [7] D. C. MontGomery, design of experimentals & statistica modeling, McGrow Hill, Inc, 22NewYORK,2005 2005.

[8] Colin Andrew, Trevor D.Howes & Tom R. A. Pearce, "Creep FeedGrinding",Book, Holt, Reinhart and Winston, 1985.

 [9] E, Parrot, "Development and applicationofcontinuous dress crrep feed grinding", ImechE, Vol 197B, November 1983, pp231-235.