بررسی و مقایسه ویژگیهای سایشی سطح فولاد به سه روش کرم سخت، نیتراسیون گازی و نیتراسیون سطح کرم شده

Document Type: Research Paper

Authors

1 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک-دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- دانشگاه مالک اشتر

Abstract

در این پژوهش به منظور کنترل عوامل فرسایش دهنده بر روی فولاد 7765/1 که کاربردهای فراوانی در محیطهای گازی خورنده با فشار و دمای بالا دارد، اثر عملیات پوشش کرم سخت، نیتروژن دهی گازی و نیتراسیون نمونه‌های کرم شده مورد بررسی قرارگرفته است. کلیه نمونه ها  برای هر سه روش برای بررسی انواع مختلف مشخصه‌ها  با روشی مشابه، به کمک میکروسکپ نوری، دستگاه ریز سختی سنج، دستگاه XRD ، تست سایش با روش پین بر روی دیسک و نهایتا" آزمایش اکسیداسیون مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ریز ساختار نمونه های کرم- نیترید شده، شامل نیترید کرم عمدتا" Cr N در سطح و لایه کرم می‌باشد که علاوه بربالا بردن مقدار و عمق سختی، مقاومت به سایش و مقاومت اکسیداسیونی را نیز افزایش می‌دهند. در ادامه، بررسی مقایسه‌ای، حکایت از عدم تغییر ضریب اصطکاکی نمونه‌های کرم- نیترید شده نسبت به نمونه‌های خام دارد.

Keywords


[1] Burlew,j.s.(Ed.),"Hypervelocity Gun and control of gun Erosion," Summary Tech.Rep.of National Defense Research Committee Div . 1,Office    of the Scientific Research and  Development,Washanton.Dc.1980.                                                                                                                          

[2] گروه مهندسی متالوژی، آبکاری کروم سخت، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، 1371.

[3] A. Brenner. P. Burkhead & G. Jennig "physical properties of electrodeposited chromium", woodhead pub, England, 1970, pp. 32-73.

[4] ع.ا. کاشی، م. حیدرزاده سهی، س.م.م. هادوی، "تاثیر پارامترهای دما و دانسیته جریان برای ایجاد پوشش کرم عاری از ترک با استفاده از جریان مستقیم"، چهارمین کنفرانسم هندسی ساخت و تولید، 26 و 27 بهمن ماه 1377.

[5] زارعی.م، حسن­آبادی.ع، " بررسی ویژگیهای سایشی سطح فولاد به روش نیتراسیون گازی و مقایسه آن با پوشش کرم سخت"، دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، 12-15 اسفند 1388.

[6] Lowenhime F. A., "Modern Electroplatig", 3rd Ed., 1. Wiley & Sons Inc.,1974.

[7] Chessin, Fernald, "Hard chromium plating", ASM Metals Handbook. Vol 5,9th Ed, 1994.

[8] Metals Handbook, ASM, "Surface Engineering", Vol. 5, 9th Ed,  pp. 174-200, 1994.

[9] م.ع. گلعذار،" عملیات حرارتی و مهندسی سطح" نشر ارکان، 1377.

[10] C.W. Wegst, "STAHLSCHLUSSEL", Germany,1986, p.404.