تأثیر پارامترهای ماشینکاری تخلیه الکتریکی در مرحله‌ی پرداخت بر روی سرعت براده برداری

Document Type: Research Paper

Authors

1 کارشناس ارشد- گروه مکانیک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 استادیار-گروه مکانیک- دانشکده مهندسی- دانشگاه کاشان

3 استادیار- دانشکده مکانیک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

Abstract

در این تحقیق تأثیر پارامترهای مختلف ماشینکاری تخلیه الکتریکی از قبیل شدت جریان جرقه، ولتاژ جرقه، زمان روشنی پالس و زمان خاموشی پالس بر روی سرعت براده‌برداری با استفاده از الکترود مس بر روی قطعه‌کار (فولاد سردکار DIN1.2379) مورد بررسی قرار گرفته است. طراحی آزمایش به صورت فاکتوریل کامل در مرحله‌ی پرداخت ماشینکاری انتخاب شده و از تحلیل آماری بر روی داده‌های آزمایش در این تحقیق استفاده شده است. در نهایت به منظورانتخاب مناسب پارامترهای ماشینکاری تخلیه الکتریکی، یک مدل ریاضی برای دستیابی به سرعت براده برداری مطلوب، ارائه شد.

Keywords


1- Sanjeev Kumar, Rupinder Singh, T.P. Singh, B.L. Sethi, "Surface modification by electrical discharge machining: A review", Journal of Materials Processing Technology, No. 209, pp. 3675–3687, 2009.

2- مهدوی نژاد،ر،"روشهای نوین تولید"، ویرایش اول،انتشارات دانشگاه تهران،1383

3- K.H. Ho, S.T. Newman, "State of the art electrical discharge machining (EDM)", International Journal of Machine Tools & Manufacture, No.43, pp. 1287–1300, 2003.

4- Seung-Han Yang, J.Srinivas, Sekar Mohan, Dong-Mok Lee, Sree Balaji, "Optimization of electric discharge machining using simulated annealing", Journal of Materials Processing Technology, 2009.

5- I. Puertas, C.J. Luis, L. Álvarez, "Analysis of the influence of EDM parameters on surface quality, MRR and EW of WC–Co", Journal of Materials Processing Technology, No. 153–154, pp. 1026–1032, 2004.

6- I. Puertas, C.J. Luis, L. Álvarez, "A study on the electrical discharge machining of conductive ceramics", Journal of Materials Processing Technology, No. 164–165, pp. 1033–1038, 2004.

7- Seung-Han Yang, J.Srinivas, Sekar Mohan, Dong-Mok Lee, Sree Balaji, "Optimization of electric discharge machining using simulated annealing", Journal of Materials Processing Technology, 2009.

8- S.H.Lee, X.P.Li, "Study of the effect of machining parameters on the machining characteristics electrical discharge machining of tungsten carbide", Journal of Materials Processing Technology, No. 115, pp. 344-358, 2001.

9- Sameh S. Habib, "Study of the parameters in electrical discharge machining through Response surface methodology approach", Applied Mathematical Modeling, No. 33, pp. 4397– 4407, 2009.