شبیه سازی شکل دهی انفجاری ورق از جنس آلیاژ آلومینیوم

Document Type: Research Paper

Authors

1 استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ساخت و تولید

2 محقق ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ساخت و تولید

Abstract

در سالهای اخیر ورق‌های آلیاژ آلومینیوم در صنعت خودروسازی کاربرد وی‍ژه‌ای پیدا کرده‌اند. شکل‌دهی این مواد با روش‌های استاتیکی مانند هیدروفرمینگ و پرس بسیار مشکل است چرا که این ورق‌ها محدوده پلاستیک پیش از پارگی کمتری نسبت به ورق‌های فولادی معمول دارند. در این پژوهش شکل‌دهی آزاد آلیاژ آلومینیوم به عنوان مطالعه پایه‌ای بررسی شده است که با استفاده از موج شوک حاصل از انفجار در زیر آب و ماده منفجره SEP و تغییر پارامتر ضخامت ورق انجام می‌شود.
جهت معتبرسازی تحلیل عددی نرم افزار DYNA LS یکی از این ضخامت‌ها با نتایج بدست آمده در مقالات معتبر مقایسه شده که همخوانی مناسبی دارد و می‌توان از آن جهت اعتبار بخشی به آنالیز انجام شده و نتایج حاصل کمک گرفت.

Keywords


1- McQueen G., Marsh S. P., Taylor J. W., Fritz J. N., and Carter W. J., "The Equation of Solids from Shock Wave Studies", High-Velocity-Impact Phenomena, 2006.

2- Lee E., Finger M., and Collins W., "JWL Equation of State Coefficient for High Explosives", Lawrence Livermore National Laboratory report UCID-16189, 2004.

3- Mader C., Numerical Modeling of Detonations, University of California Press, 2008.

4- Meyers M. A., "Dynamic Behavior of Materials", Wiley-Interscience, pp. 327-328, 1994.

5- Iyama H. ,Takahashi K., Hinata T., and Itoh S.,"Numerical Simulation of Aluminum Alloy Using Underwater Shock Wave",8th International LS-DYNA Users Conference, 2004.