تحلیل و بررسی میزان انحنای خروجی ورق در فرآیند نورد سرد ورقهای دو لایه آلومینیوم - فولاد

Document Type: Research Paper

Authors

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(ساخت وتولید)

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

3 استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

Abstract

نورد ورق‌های دو لایه در زمره فرآیندهای نورد نامتقارن طبقه‌بندی می‌گردد. از جمله عوامل موثر در این فرآیند را می‌توان نسبت سرعت‌های دورانی، ضرایب اصطکاک و نسبت تنش‌های سیلان دو لایه نام برد. با افزایش نسبت سرعت دو غلتک، نیروی نورد کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند. بدلیل عدم برابری خواص مکانیکی ماده در راستای ضخامت ورق، توزیع کرنش پلاستیک نیز یکنواخت نبوده و رفتار ماده بصورت کرنش صفحه‌ای می‌باشد. از اینرو انتظار می‌رود با توجه به اینکه سیلان پلاستیک فلز ضعیف‌تر (فلز با استحکام کمتر) بیشتر از فلز قوی‌تراست، ورق به سمت ماده با تنش تسلیم بزرگتر (فلز با استحکام بیشتر) انحراف پیدا کند. با کنترل نسبت سرعتهای دورانی و ضرایب اصطکاک می‌توان تا حدودی انحنای ورق را در خروجی تنظیم و کنترل نمود. مهمترین عواملی که در ایجاد انحنا در نسبت تنش‌های تسلیم پایین اثر دارد را می‌توان به کرنش‌های برشی در محل اتصال ورقها و همچنین کرنش‌های محوری دانست.

Keywords


1- Sachs G.,klinger L.j., "The flow of metalls through tools of circular contour", Trans.ASME, j.Appl. Mech, 69, pp.88-98, 1947.

2- Nakamura, m.,Maki, S., Matsuda, T., and Nagai,N., "Influence of Rolling condition on bond strength in cladding of steel sheet with Aluminium", J. jpn. soc.Technol. Plasticity, Vol. 30, pp. 71-76, 1989.

3- Hwang, Y.M., and Kiuchi, M., "Analysis of Asymmetric Clad Sheet Rolling by Stream Function Method", Int. J. Mech. Sci.,Vol. 38, pp.443-460, 1996.

4- Salimi, M.,and Sassani, F., "Modified Slab Analysis of Asymmetrical Plate Rolling", Int. J. Mech. Sci., Vol. 44, pp.1998-2023, 2002.

5- Tzou,M.N ,S.C. Pan, G.-Y. Huang, "Analysis of asymmetrical cold and hot bond rolling of unbounded clad sheet under constant shear friction", Journal of Materials Processing Technology, Vol. 177, pp.114–120, 2006.

6- Gudur pp., Salunkhe,M.A.,Dixit U.S., "A theorical Study on the application of asymetrical Rolling for the estination of friction",International journal of mech sci., Vol. 50, pp. 315-327, 2008.

7- Kadkhodaei M.,salimi M.,Poursina M., "Analysis of asymetrical sheet Rolling by a genetic algorithm", International journal of mech.sci., pp.622-634, 2007