Author = ����������, ����������������
مطالعه تجربی شکل دهی ورق‌های فلزی با استفاده از انرژی شیمیایی

Volume 1, Issue 1, February 1389, Pages 17-20

رضا عباسیان; مهران مرادی غریبوند; بوذرجمهر قاسمی